Χονδρικό Εμπόριο
  • Ελαιοπιτών και άλλων στερεών καταλοίπων.
  • Φυτικών λιπών ή ελαίων.
  • Βρώσιμων ελαίων και λιπών.
  • UCO (χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια).
  • Αυτοκινήτων και σκαφών.